İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-03-01T12:00
  2,849.99 TL
2,279.99 TL
{{dil.son_kayit_tarihi}}
28-02-2024


  2,849.99 TL
2,279.99 TL

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı, Türkiye’nin ekonomi politikaları ve Türk iktisat politikalarının tarihsel gelişimi gibi alanlara yönelik düzenlenen MEB onaylı bir sertifika programıdır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı sona erdikten sonra katılımcılar, yıllar içinde Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimleri ve dünya ekonomisinin Türkiye üzerindeki etkilerini öğrenmeyi sağlamaktadır. Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na katılan kişiler öz geçmişlerini güçlendirme fırsatı bulmaktadır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Türkiye iktisat politikaları tarihini,
 • Türkiye ekonomisinin tarihsel süreçlerini,
 • Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) sektörlere dağılımını,
 • Yatırımların yapısını ve gelişimini,
 • İmalat sanayinin yapısını ve gelişimini,
 • Türkiye ekonomisinin tarımsal yapısını ve gelişimini,
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın kapsamını,
 • Tasarruf sorunlarını.

 

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı Nedir?

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı, Türkiye’nin ekonomik alanda uyguladığı politikaları ve Türk iktisat politikalarının tarihsel gelişimini öğrenmeyi sağlayan bir MEB sertifika programıdır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı ile kişiler, Türkiye ekonomisi hakkında kapsamlı bilgi edinmektedir. Örneğin gayrisafi milli hasılanın sektörlere göre nasıl dağılım gösterdiği, Türk ekonomi politikalarının yıllar içinde nasıl değiştiği, Türkiye’nin kalkınmak için hangi faaliyetleri izlediği gibi pek çok bilgi, Türkiye Ekonomisi Kurs Programı kapsamında öğretilmektedir.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı online ortamda düzenlenmekte olup MEB onaylı eğitim niteliğine sahiptir. Dolayısıyla Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na kaydolan kişiler güvenilir ve kaliteli bir eğitim almaktadır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na Kimler Katılabilir?

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Türkiye ekonomi politikaları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Ekonomi, iktisat, işletme vb. alanlarda üniversite eğitimi alanlar,
 • Üniversitede Ekonomi, İktisat, İşletme gibi bölümlerden birini okumuş olanlar,
 • Türkiye ekonomisi alanında MEB onaylı eğitim alarak öz geçmişini güçlendirmek isteyenler,
 • Türkiye ekonomisi hakkında bilgi birikimini arttırmak isteyen herkes.

 

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na katılmak isteyen bireylerin ilk olarak bilgisayar ya da telefon gibi bir teknolojik alete sahip olması gerekmektedir.
 • Kişi, sahip olduğu teknolojik aletlerin kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmalıdır.
 • Dersler online olarak düzenlendiğinden internet bağlantısının aktif olarak çalışması gerekmektedir.

 

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemi kullanılarak düzenlenmektedir. Türkiye Ekonomisi Kurs Programı dersleri, Türkiye ekonomisi alanında yetkin bir eğitmen ile online ortamda yani internet aracılığıyla sürdürülmektedir. Dersler, önceden çekilen videolardan oluşmaktadır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’nın online eğitim metoduna göre gerçekleştirilmiş olması, eğitime katılan öğrencilerin daha verimli bir eğitim süreci geçirmesi anlamına gelmektedir. Nitekim online eğitim sisteminde öğrenciler diledikleri mekandan, istedikleri zaman derslere katılma imkanına sahip olmaktadır.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Türkiye İktisat Politikaları Tarihi
 • Dünya İmparatorluğunun Sorunları
 • Klasik Dönem Osmanlı Ekonomisi
 • Avrupa’nın Artan Etkisi
 • Sanayi Devriminin Etkisi Altında 19. Yüzyıl Merkez - Çevre Ayrışması
 • 19 ve 20. Yüzyılda Osmanlı İktisat Siyaseti
 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında İktisat Politikaları
 • 1930 – 1939 Korumacı - Devletçi Sanayileşme
 • 1940 – 1945 İkinci Dünya Harbi Yılları
 • 1946 – 1953 Liberal Politikalarla Eklemlenme
 • Cumhuriyet Yıllarında İktisat Politikaları
 • 1954 – 1961 Dış Ticarette Kontrole Dönüş
 • 1961 – 1979 Planlı İthal İkameci Sanayileşme
 • 1980 – 1989 Liberal Politikalarla Dünya Sistemine Eklemlenme
 • Ulusal Gelirin Yapısı ve Gelişimi
 • Gayrisafi Milli Hasıla
 • Gayrisafi Milli Hasıla’nın Gelişimi
 • Gayrisafi Milli Hasıla’nın Sektörel Dağılımı
 • Gayrisafi Milli Hasıla’nın Bölgesel Dağılımı
 • GSMH’nin Büyümesi
 • Bölüşüm
 • Hane Halkı Gelir Dağılımı
 • Gelirin Türlerine Göre Dağılımı
 • Gelirin İşteki Durumuna Göre Dağılımı
 • Genel Denge
 • Yatırımların Yapısı
 • Yatırımların Gelişimi
 • Yatırımların Sektörel Dağılımı
 • Yatırımların Alt Sektörlere Dağılımı
 • Yatırım Teşviki
 • Yabancı Sermaye Yatırımları
 • İmalat Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi
 • İmalat Sanayine Genel Bakış
 • İmalat Sanayinde Katma Değer ve İstihdam
 • Katma Değerin Özel ve Kamu Sektörleri Arasındaki Dağılımı
 • Katma Değer, İstihdam ve Ölçek Analizi
 • Özel İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Yatırım, İhracat, Karlılık ve Maliyet İlkesi
 • Yatırım ve İhracat
 • İmalat Sanayinde Büyüme Kalıpları
 • İmalat Sanayinde Bölüşüm Kalıpları
 • Türkiye Ekonomisinin Tarımsal Yapısı ve Gelişimi
 • Türkiye Tarımı
 • Cumhuriyet Döneminde Türkiye Tarımının Sosyo - Ekonomik Dönüşümü
 • 1980 Sonrası Türkiye Tarım Sektörü
 • 1980 – 1989 Dönemi
 • 1990 – 1999 Dönemi
 • Tarımda Dışsal Çerçeve
 • Tarımsal KİT’lerin Özelleştirilmesi
 • Destekleme Kapsamında Değişim
 • 2000 ve Sonrası
 • Neoliberal Politikaların Türkiye Tarım Sektörü ve Kırsal Yapılar Üzerinde Doğurduğu Sonuçlar
 • Kamu Ekonomisinin Yapısı ve Gelişimi
 • Kamu Kesiminin Bileşenleri
 • Kamu Kesiminin Büyüklüğü
 • Kamu Kesiminin Finansman Açığı
 • Kamu Kesiminin Borçlanması
 • Kamu Kesiminin İç Borçlanması
 • Kamu Kesiminin Dış Borçlanması
 • Borç Yönetimi
 • Konsolide Bütçede Disiplin Sorunu
 • Fon Uygulaması
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Vergi Politikası
 • Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye
 • Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler
 • Ticaret ve Sermaye Hareketleri
 • 1970’ler ve Bretton Woods Sisteminin Çöküşü
 • 1980’ler ve Sonrası
 • 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi ve Dışa Açılma Sürecinde Türkiye
 • Dışa Açılma Sürecinin Evreleri
 • Dış Ticaret Yapısındaki Gelişmeler
 • Ödemeler Dengesi İçinde Sermaye Hareketlerinin Yoğunluğu
 • Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi
 • 32 Sayılı Karar
 • Finansal Derinleşme
 • Türkiye Ekonomisinde Finansal Derinlik
 • Finansal Serbestleştirme Sürecinden Beklentiler
 • 1990’lar Türkiye’si
 • Spekülatif Yönlü Büyüme
 • Finansal Serbestleştirmenin Sonuçları
 • 1994 Krizi
 • 5 Nisan Kararları ve Sonrası
 • 2000 Enflasyonu Düşürme Programı
 • 2000 Enflasyonu Düşürme Programı Ana Unsurları
 • Para ve Döviz Politikaları
 • Yapısal Düzenlemeler
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
 • 2001 Krizi
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Ana Unsurları
 • Niyet Mektupları
 • Dış Borç Yükü
 • Dış Borç Yükünün Ulusal Ekonomiye Etkileri
 • Dış Borç Yükünün Kalkınma Stratejilerine Etkileri
 • Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi
 • Kalkınmada Durum Değerlendirmesi
 • Yatırım Sorunu
 • Tasarruf Sorunu
 • Tasarruf Sorunları
 • Yatırım Planlaması
 • Büyümenin Dinamiği

 

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’nda ders kaynakları, Türkiye ekonomisi alanında yetkin bir eğitmen ile önceden çekilen videolardır. Bu ders videoları yayımlanmaya hazırlandıktan sonra Boğaziçi Enstitüsünün paneline yüklenmekte ve eğitime kaydolan öğrenciler tarafından görüntülenebilmektedir.

Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’na kayıt yaptıran öğrenciler, ders videolarını öğrenci paneline giriş yaptıktan sonra izleyebilmektedir. Türkiye Ekonomisi Kurs Programı’nın online eğitim metoduna göre düzenlenmiş olması, öğrencilerin zaman ve mekan kavramına bağlı kalmadan, daha esnek bir eğitim süreci yaşamasını sağlamaktadır.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     2,849.99 TL
   2,279.99 TL