İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-02-28T12:00
  2,949.99 TL
2,359.99 TL
{{dil.son_kayit_tarihi}}
28-02-2024


  2,949.99 TL
2,359.99 TL

Devlet Bütçesi Kurs Programı; devlet bütçesinin dayandığı temel ilkeleri, analiz tekniklerini ve devlet muhasebe sistemini öğrenmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan MEB onaylı bir sertifika programıdır.

Devlet Bütçesi Kurs Programı sona erdikten sonra katılımcılar, devlet bütçesi alanında kapsamlı bilgi edinmiş olur. Böylece kamu kurumlarında veya kamuya bağlı işlerde çalışan kişiler, mesleki açıdan kendini geliştirmiş olur. Üstelik Devlet Bütçesi Kurs Programı’nın MEB sertifika programı niteliğinde olması, alınan eğitimin daha güvenilir ve kaliteli olduğunu da kanıtlamaktadır.

Devlet Bütçesi Kurs Programı ile şunları öğreneceksiniz:

 • Devlet bütçesi alanındaki kavramları ve tanımları,
 • Devlet bütçesinin işlevlerini,
 • Devlet bütçesinin tarihsel gelişimini,
 • Devlet bütçesinin dayandığı temel prensipleri,
 • Bütçe sistemlerini,
 • Devlet muhasebesi işlemlerini,
 • Bütçe denetim anlayışını,
 • Analiz tekniklerini,
 • Devlet bütçesinin Türkiye’de hazırlanma sürecini.

 

Devlet Bütçesi Kurs Programı Nedir?

Devlet Bütçesi Kurs Programı, devlet bütçesi hazırlama alanında kapsamlı bilgi edinmek isteyen bireylere yönelik hazırlanan ve online olarak gerçekleştirilen MEB onaylı bir eğitimdir.

Devlet Bütçesi Kurs Programı ile kişiler; devlet bütçesi hazırlamayı, devlet bütçesinin dayandığı ilkeleri, bütçe analiz tekniklerini öğrenmektedir. Devlet Bütçesi Kurs Programı’nın MEB onaylı eğitim niteliğini taşıması, bu alanda alınan eğitimin kaliteli, geçerli ve güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. Devlet Bütçesi Kurs Programı’na katılan kişiler, devlet bütçesi hazırlama alanında öz geçmişlerini güçlendirebilir.

Devlet Bütçesi Kurs Programı’na Kimler Katılabilir?

Devlet Bütçesi Kurs Programı’na şu kişiler katılabilir:

 • Devlet bütçesinin nasıl hazırlandığını öğrenmek isteyenler,
 • Türkiye’de devlet bütçesi hazırlanma süreçlerinin nasıl işlediğini görmek isteyenler,
 • Bütçe analiz yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Devlet bütçesi alanında MEB onaylı sertifika programına katılarak öz geçmişini güçlendirmeyi hedefleyenler,
 • Devlet bütçesi alanında kapsamlı bilgi edinmek isteyen herkes.

 

Devlet Bütçesi Kurs Programı’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Devlet Bütçesi Kurs Programı’na katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Devlet Bütçesi Kurs Programı’na katılmak isteyen kişilerin bir teknolojik araca (bilgisayar, akıllı telefon gibi) sahip olması gerekir.
 • Eğitim kaydolan kişiler, ilgili teknolojik aletleri kullanabilmelidir.
 • Dersler online ortamda yürütüldüğünden aktif çalışan bir internet bağlantısına sahip olmak şarttır.

 

Devlet Bütçesi Kurs Programı Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Devlet Bütçesi Kurs Programı, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna göre düzenlenmiştir. Devlet Bütçesi Kurs Programı dersleri, devlet bütçesi uygulamaları alanında donanımlı bir eğitmen eşliğinde online ortamda sürdürülmektedir. Dersler, önceden çekilen videolardan oluşmaktadır.

Devlet Bütçesi Kurs Programı’nın online eğitim sistemine göre düzenlenmesi, eğitime katılan kişilerin zamandan ve mekandan bağımsız şekilde derslere katılmasını sağlamaktadır. Bu sayede kişi daha verimli ve etkin bir öğrenme süreci geçirir.

Devlet Bütçesi Kurs Programı Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Devlet Bütçesi Kurs Programı ders konu başlıkları şunlardır:

 • Devlet Bütçesi Kavramı ve Tanımları
 • Ülkemizdeki ve Bazı Ülkelerdeki Devlet Bütçesi Tanımları
 • Devlet Bütçesinin Temel Özellikleri
 • Devlet Bütçesinin İşlevsel Özellikleri
 • Devlet Bütçesinin Klasik ve Çağdaş İşlevleri
 • Siyasi İşlevi
 • Hukuksal İşlevi
 • Mali İktisadi İşlevi
 • Denetim İşlevi
 • Kaynakların Tahsisi ve Adil Gelir Dağılımı İşlevi
 • İktisadi İstikrar ve İktisadi Kalkınma İşlevi
 • Devlet Bütçesinin Tarihi Gelişimi
 • İngiltere’de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Özgürlük Fermanı
 • Haklar Dilekçesi
 • Haklar Bildirgesi
 • Fransa ve ABD’de Bütçe Hakkının Tarihi Gelişimi
 • 1789 Öncesi Genel Meclisler Dönemi
 • 1789 Büyük Devrim Sonrası Dönem
 • ABD’de Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
 • Bağımsızlık Öncesi Dönem
 • Bağımsızlık Beyannamesi Sonrası Dönem
 • Devlet Bütçesinin Dayandığı Temel İlkeler
 • Bütçenin Temel İlkeleri
 • Genellik, Birlik, Samimiyet, Doğruluk İlkeleri
 • Anlaşılır Olma, Bölüm Bazında Onay, Denklik İlkeleri
 • Açıklık, Önceden İzin Alma, Tasarruf İlkeleri
 • Mali Saydamlık, Hesap Verilebilirlik, Mali Disiplin
 • Bütçe Sistemleri
 • Torba Bütçeleme
 • Kamu Kesiminde Kaynak Kullanım Süreci (Klasik Bütçe Sistemi, Performans Bütçe Sistemi, Program Bütçe Sistemi)
 • Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi
 • Klasik, Performans ve Program Bütçe Sisteminin Karşılaştırılması
 • Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi, Yeni Performans Bütçe Sistemi, Yatırım Bütçesi
 • Bütçelerde Harcama - Gelir Tahminleri
 • Harcama - Gelir Tahminleri (Nicel ve Nitel Yöntemler)
 • Politika Analizleri
 • Program Analizleri
 • Program Analiz Teknikleri
 • Fayda - Maliyet Analizi
 • Maliyet - Etkenlik Analizi
 • Yöneylem Araştırması
 • Stratejik Analiz
 • Politika ve Program Analizlerinde Çıkabilecek Sorunlar
 • Bütçe Uygulaması
 • Mali Yıl İçinde Ödeneklerde Yapılan Değişiklikler
 • Hazine İşlemleri
 • Kamu Kurumlarının Denetimi
 • Devlet Muhasebe Sistemi
 • Devlet Muhasebe Planı
 • Devlet Muhasebe Sisteminde Nakit ve Tahakkuk Esasları
 • Bütçe Denetim Anlayışı
 • Bütçenin Denetimi
 • Denetim Türleri
 • Düzenlilik ve Performans Denetimin Karşılaştırması
 • Bütçe Denetimin Gelişimi
 • Bütçenin Denetiminde Uluslararası Kuruluşların Rolü
 • Performans Denetimi
 • Mali Saydamlık İlkesi
 • Türkiye’de Bütçe Hakkının ve Bütçe İlkelerinin Gelişimi
 • Osmanlı Devleti’nde Bütçe Hakkının Gelişimi
 • Tanzimat Öncesi Dönem
 • Tanzimat Sonrası Dönem
 • Cumhuriyet Döneminde Bütçe Hakkının ve İlkelerinin Gelişimi
 • 1921 Anayasası ve Bütçe
 • 1924 Anayasası ve Bütçe
 • 1961 Anayasası ve Bütçe
 • 1982 Anayasası ve Bütçe
 • 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Kesimi
 • Genellik ve Birlik İlkeleri ve Türk Bütçe Sistemi
 • Genel Bütçe
 • Özel Bütçeli İdareler
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kesiminin Ekonomi İçindeki Yeri
 • Döner Sermayeler
 • Bütçe Dışı Fonlar
 • Sosyal Güvenlik Kuruluşları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Türkiye’de Merkezi Hükümet Bütçenin Hazırlanması ve TBMM‘de Onaylanması
 • Bütçe Dönemi
 • Merkezi Yönetim Bütçe Süreci
 • Bütçenin Hazırlama Süreci
 • Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi
 • Gider Bütçesini Hazırlanması
 • Gelir Bütçesinin Hazırlanması
 • ABS (Analitik Bütçe Sistemi) Gelir Sınıflaması
 • Bütçe Yasası
 • Bütçe Ekleri
 • TBMM’de Bütçe Görüşmeleri
 • Geçici Bütçe
 • Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası Çerçevesinde Bütçe Uygulanması
 • Maliye Bakanlığının Amaç ve Teşkilat Yapısı
 • Hazine Müsteşarlığının Amaç ve Teşkilat Yapısı
 • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
 • Hazinenin Kaynakları
 • Türkiye’de Gider ve Gelir Bütçesinin Uygulanması
 • Gider Bütçesinin Uygulanması
 • Ödenek İşlemleri
 • Ödenek Miktarındaki Değişiklikler
 • Giderlerin Yapılması
 • Türkiye’de Gelir Bütçesinin Uygulanması
 • Gelir Bütçesinin Uygulanması
 • Bütçe Döneminin Sona Ermesi
 • Bütçe Hesaplarının Kapatılması
 • Türkiye’deki Bütçe Uygulamasının Değerlendirilmesi
 • Türkiye’de Bütçenin İdari Yargı, Yasama Denetimleri
 • Türkiye’de Bütçenin Denetim Anlayışı
 • Bütçenin İdari Denetimi
 • Bütçenin Yargı Denetimi
 • Bütçenin Yasama Denetimi
 • Yasama Denetimini Sağlayan Belgeler
 • Faaliyet Raporları
 • Kesin Hesap Kanunu
 • Genel Uygunluk Bildirimi
 • AB (Avrupa Birliği) Bütçesi
 • AB’nin Mali Yapısı
 • AB Bütçesinin Temel Özellikleri ve İlkeleri
 • AB Bütçesinin Harcamaları ve Bileşimleri
 • AB Bütçesinin Gelirleri ve Bileşimi
 • AB Bütçeleme Süreci
 • AB Bütçesinin Denetlenmesi

 

Devlet Bütçesi Kurs Programı’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Devlet Bütçesi Kurs Programı’nda ders kaynakları, devlet bütçesi konusunda yetkin bir eğitmen eşliğinde çekilen videolardır. Ders videoları, Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklendikten sonra öğrenciler tarafından kullanılabilmektedir.

Devlet Bütçesi Kurs Programı’na kaydolan kişiler, videolara öğrenci paneli üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Bu sayede öğrenci eğitime katıldığı mekan veya zaman farkı olmadan daha esnek bir eğitim süreci geçirmiş olur.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 0.00 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  0.00

   Eğitim Puanı

   Eğitim Değerlendirmesi : 0.00 Puan
   Toplam : 0 Yorum
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0
   • %0

   {{dil.yorumlar}}

   {{yrm.yazar}}

   {{yrm.baslik}}

   {{yrm.yorum}}

   Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
   {{dil.yorum_ekle}}

   • {{dil.oylama_sorusu}}    • Çok
     Kötü

    • Kötü

    • Orta

    • İyi

    • Çok İyi
     2,949.99 TL
   2,359.99 TL