Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-11-29T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Liderlik Nedir?

Liderlik Nedir?


Liderlik; çevresine fayda sağlayan, alışılmışın dışına çıkan, yenilik getiren, insanlara vizyon veren, akıl ve bilgiye dayalı kararlar alan kişilerin sahip olduğu vasıftır. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran kişiye ise lider denir.

İyi bir lider olabilmek için Liderlik Eğitimi alınmalı, liderlikle ilgili kitaplar okunmalı ve öğrenilen bilgiler iş ve sosyal hayatta profesyonelce uygulanmalıdır.

Liderlik Çeşitleri Nelerdir?

Liderlik çeşitleri şunlardır:

 1. Otokratik (otoriter) liderlik
 2. Karizmatik liderlik
 3. Demokratik liderlik
 4. Hümanist (ilişki odaklı) lider
 5. Tam serbesti tanıyan/liberal (laissez-faire) lider
 6. Kurum içi ağ oluşturucu lider
 7. Doğal lider
 8. Bürokratik lider
 9. Dönüşümcü lider
 10. Vizyoner lider
 11. Süper lider
 12. Dağıtımcı lider
 13. Kültürel lider
 14. Hizmetkâr lider
 15. Etkileşimci lider
 16. Etik lider

1. Otokratik (Otoriter) Liderlik

liderlik nedir

Otokratik (otoriter) liderlik; bireylerin gelenek, örf ve teamüller gibi yazılı olmayan kurallardan ötürü sadakat gösterdiği, bütün yetkiyi kendinde toplayan liderlik türüdür. 

Otokratik (otoriter) liderlik türü, özellikle geleneksel toplumlarda yaygın olarak görülür. Otokratik (otoriter) liderler, yalnızca verdiği emirlerin sorgulanmadığı ve mutlaka yerine getirildiği sistemlerde var olabilirler. Adolf Hitler, Joseph Stalin, İdi Amin, Benito Mussolini gibi liderler otoriter lider örnekleri arasında gösterilebilir.

2. Karizmatik Liderlik

liderlik çeşitleri

Karizmatik liderlik; etkileyici özellikleriyle topluluklar üzerinde tesir bırakan ve topluma öncülük eden kişilerin dahil olduğu liderlik türüdür. 

Karizmatik lider özellikleri deyince akla gelen ilk şey, kendilerini takip eden kişiler üzerinde güven, sadakat ve saygı gibi hisler uyandırmalarıdır.

Karizmatik liderler olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Örneğin Adolf Hitler, Benito Mussolini gibi liderler halk arasında uyandırdıkları etkiden ötürü karizmatik liderler olarak gösterilebilir. Ancak bu kişiler daha çok olumsuz özellikleri ile ön plana çıkar. Mustafa Kemal Atatürk, Mahatma Gandi ve Hugo Chávez gibi liderler ise halk arasında bıraktığı olumlu izler ile karizmatik lider olarak değerlendirilir.

3. Demokratik Liderlik

liderlik çeşitleri

Demokratik liderlik; başkalarının düşüncelerini ve önerilerini dikkate alan ve otoritesini diğer kişilerle paylaşmayı amaç edinen liderlik türüdür. 

Demokratik liderler, astlarına yetki ve görev vererek onların da tecrübe kazanmalarını sağlar. Demokratik liderler katılımcılık anlayışına uygun olarak hareket ederler. Demokratik liderler, otoriter liderlerin tam tersi olarak da düşünülebilir.

4. Hümanist (İlişki Odaklı) Liderlik

liderlik nedir

Liderlik çeşitleri arasında yer alan bir diğer lider tipi ise hümanist liderliktir. Hümanist liderlik, astlarını kollayan ve bazı durumlarda ödül-ceza sistemine başvuran lider türüdür. 

Hümanist liderler, “babacan lider” olarak da isimlendirilir. Hümanist liderler, kimi zaman astlarının görüşlerini dikkate alır ancak nihai kararı kendileri verirler. Bu yönleriyle demokratik liderlere oldukça benzerler. Aynı zamanda astları ile yakın ilişki kurmaya önem verirler ve güvene dayalı bir yönetim sistemini benimserler.

 

 

5. Tam Serbesti Tanıyan/Liberal (Laissez-Faire) Liderlik

liderlik nedir

Liderlik çeşitlerinin bir diğer maddesi ise tam serbesti tanıyan diğer adıyla liberal liderliktir. 

Liberal liderlik, diğer ismiyle tam serbesti tanıyan liderlik, yetkilerini kendi sahiplenmeyip astlarına devreden lider türüdür. 

Liberal liderlerin olduğu toplumlarda bireyler özgürdür ve kendilerini yetiştirip çözüm üretebilirler. Liberal lider ise bireylere gerekli kaynakları sağlama görevini üstlenir.

6. Kurum İçi Ağ Oluşturucu Liderlik

liderlik nedir

Liderlik çeşitleri arasında yer alan bir diğer liderlik çeşidi ise kurum içi ağ oluşturucu liderliktir. Kurum içi ağ oluşturucu liderlik, diğer bireyler ile dengeli bir ilişki kurmaya çalışan ve “biz” anlayışına uygun hareket eden liderlik tipidir. Kurum içi ağ oluşturucu liderlik, dengeli olmayı önemser ve “ben” anlayışından uzaktır.

7. Doğal Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında gösterilen bir diğer liderlik ise doğal liderdir. Doğal liderlik, bir otorite tarafından seçilmemesine rağmen topluluğun benimsediği liderlik tipidir. Doğal liderlik, resmi olarak yetkiyi elinde bulundurmaz ancak kimi zaman bir yasal lidere göre toplululuk üzerinde çok daha etkili olur. Doğal liderlik, yönlendirme becerisine sahip ve güçlü iletişim kuran kişilerin özelliğidir.

8. Bürokratik Liderlik

liderlik nedir

Liderlik çeşitleri arasında bürokratik liderlik de yer almaktadır. Bürokratik liderlik; hiyerarşik bir yapıda görev alan, görev tanımı belirli bir yönetmelik etrafında çevrili bir liderlik tipidir. Bürokratik liderlik daha çok devlet memuru anlayışına göre hareket etmeyi içerir.

9. Dönüşümcü Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında dönüşümcü liderlik de yer alır. Dönüşümcü liderlik, ileriye yönelik geliştirdiği bir vizyon doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar gerçekleştiren liderlik tipidir. Dönüşümcü liderlik, astlarını da bu amaca uygun olarak çalışması için teşvik eder. Dönüşümcü liderlik, kendilerini takip eden bireylerin de değişip dönüşmesine yardımcı olur.

10. Vizyoner Liderlik

Liderlik çeşitleri listesinin bir diğer çeşidi ise vizyoner liderliktir. Vizyoner liderlik, geleceği öngörerek örgüt veya toplum için belirlediği hedefleri gerçekleştirmek amacıyla astlarını harekete geçiren bir liderlik tipidir. Vizyoner liderlik, hedef belirleme alanında yetkin olduğu gibi doğru görevi doğru kişiye verir ve gözlem gücü de oldukça yüksektir.

 

 

11. Süper Liderlik

liderlik nedir

Liderlik çeşitleri arasında bulunan bir diğer kavram ise süper liderliktir. Süper liderlik, yetkisini diğer grup üyeleri ile paylaşan ve onları kendine bağlı kılmayan lider tipidir. Süper liderlik, liderliğini izleyiciler ile paylaşır, onlara da yetki ve görevler verir. Süper liderler, “beni takip et” düsturuna ters bir yaklaşımı benimser ve herkesin kişisel hedeflerinin olmasını sağlar.

12. Dağıtımcı Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında bulunan bir diğer liderlik biçimi ise dağıtımcı liderliktir. Dağıtımcı liderlik, gruptaki her bireyin lider olması gerektiğini düşünen ve sorumluluk bilinci oluşturan bir lider tipidir. Bu yönüyle dağıtımcı liderlik, demokratik liderlik ile benzer özellikleri taşımaktadır. Dağıtımcı liderlik yaklaşımı; demokrasi, paylaşım ve iş birliği gibi kavramları kapsamaktadır ancak bu kavramlardan daha geniş bir anlama sahiptir.

13. Kültürel Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında kültürel liderlik de yer alır. Kültürel liderlik, halihazırda var olan bir kültürü mevcut topluluk içinde sürdürme veya yeni bir kültür oluşturma gibi amaçlar ile hareket eden lider türüdür. Bu sebeplerle kültürel liderlik, bir denge rolü üstlenmeye çalışır. Kültürel liderlik, kültürü devam ettirme ya da yeni kültürler oluşturma görevlerini sadece topluluk içinde değil, kendi kişisel yaşamında da uygular.

14. Hizmetkâr Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında yer alan bir diğer kavram olan hizmetkâr liderlik, bireylerin isteklerini yerine getirmeyi öncelik edinen ve toplulukların mutlu olmasını sağlayan bir liderlik türüdür. 

Hizmetkâr liderlik, kaliteli iletişime ve iş birliğine oldukça önem verir. Hizmetkâr liderler kendilerini örgüt ya da toplululuk üyelerine hizmet etmeye adayan kişilerdir.

15. Etkileşimci Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında etkileşimci liderlik de yer almaktadır. Etkileşimci liderlik, gündelik çalışmaların gelişmesine yönelik çalışan, teamüllere bağlı olan bir lider tipidir. 

Etkileşimci liderlik, toplulukları motive etmek için yüksek performans gösterenlerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlar. Etkileşimci liderlik tıpkı dönüşümcü liderlik gibi topluluğun gelişmesi için çalışır ancak dönüşümcü liderlik daha çok gelecek ile ilgilidir ve yeniliğin peşindedir. 

16. Etik Liderlik

Liderlik çeşitleri arasında bulunan bir diğer kavram etik liderliktir. Etik liderlik, yasalara ve mesleki etik değerlere de uygun bir şekilde hareket eden ve tümüyle kuralcı olmayı amaçlayan lider tipidir. Etik liderlik, etik değerleri bulunduğu sisteme dahil etmeye çalışan bir liderlik çeşididir. Doğruluk ve kişilik odaklı bir biçimde çalışmalar gösterirler. Etik liderler, demokrasinin doğru bir şekilde işlemesi için en uygun liderlik türü olarak görülür.

Lider Nasıl Olunur?

İyi bir lider olmak için mutlaka liderlik üzerine eğitimler alınmalıdır. Doğrudan alınan liderlik eğitimlerinin dışında Stresle Başa Çıkma Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi gibi eğitimler de alınmalıdır. Bu eğitimler, en zorlu zamanlarda kişinin doğru kararlar almasını sağlarken topluluk ilişkilerini de güçlü tutmasını sağlar.

Sertifikalı Online Liderlik Eğitimi Nedir?

Sertifikalı Online Liderlik Eğitimi, iş yaşamında ve gündelik hayatta liderlik yeteneklerini geliştirmek isteyen bireylere yönelik düzenlenen bir eğitim programıdır. 

Liderlik Eğitimi ile bireyler, liderlerin özelliklerini ve hangi davranışların liderlik kapsamında değerlendirildiğini öğrenir. Sertifikalı Online Liderlik Eğitimi sayesinde bireyler, iş ve sosyal yaşamda sağlıklı, kaliteli bir iletişim kurmayı başarırlar.

 

 

Liderlik Eğitimi’nin Faydaları Nelerdir?

Liderlik Eğitimi’nin faydaları şunlardır:

 • İyi bir lider olmanın doğru adımları öğrenilir.
 • Karar mekanizması gelişir.
 • İletişim yetenekleri güçlenir.
 • Yönetim, planlama ve organizasyon becerileri kazanılır.

Liderlik Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Liderlik Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Lider olmak isteyenler
 • Yönetim alanında kendini geliştirmek isteyenler
 • Yönetici pozisyonunda çalışanlar
 • Yeni bir iş ya da firma kuranlar

Liderlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Liderlerin ortak özellikleri şunlardır:

 • Dürüst davranmaları ve bunu hissettirmeleri
 • Şeffaf olmaları
 • Adalet duygusuna sahip olmaları
 • Paylaşıma açık olmaları
 • Tutarlı ve sorgulanabilir kararlar almaları
 • İyi bir dinleyici olmaları
 • Takım ve ekip çalışmalarına önem vermeleri
 • Başarılı şekilde motivasyon sağlayabilmeleri
 • Zamanı etkili bir şekilde yönetebilmeleri
 • İletişime açık olmaları
 • Etrafındakilere çekingenlik yaşatmamaları

Yukarıda sıralanan özellikler aynı zamanda başarılı bir lider olmak için de gereklidir. Şeffaflık, adalet duygusuna sahip olma, takım çalışmasına önem verme, etkili iletişim kurma gibi nitelikler başarılı liderlerin özellikleri arasında yer alır. Başarılı liderler, sahip oldukları bu özellikler sayesinde ekiplerini daha iyi yönetir. Böylece çalışanların daha verimli ve işine sadık bireyler olması sağlanır. 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?