Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-01-30T00:00
kocluk-egitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımı


Çoğumuzun aklında soru işareti bırakan bir meslek grubuna değineceğiz. O hâlde ilk sorumuz olan İnsan Kaynakları Yönetimi nedir? sorusuyla başlayalım.

İşverenlerin işletme amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için faydalandıkları bazı kaynaklar vardır. Örneğin para, çalışan, malzeme, yer ve zaman gibi. Bu kaynaklar içerisinde oldukça önemli bir kavram var. Ayrıyeten en fazla güç sağlayan kavram. Tabii ki personel! Diğer bütün kaynaklar zamanla değişime uğrar. Bazı kaynaklar da eskiyerek döneme adapte olamaz. Bazıları da yenilenerek dönemin gereklerine uygun bir hâle gelir. Öyle ya da böyle insan kaynağının bir şekilde özelliğinin bulunması gerekir. Biraz daha kaynağa inip irdelemeye ne dersiniz? Personel kelimesi, Fransızcadan dilimize geçmiş. Basit bir şekilde özetlersek bir şirketin ya da hizmetin görevlileri, bir iş yerinde çalışanlar anlamına gelir. Peki, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş nasıl oldu? siz sormadan ben söyleyeyim. İnsan kaynakları yönetiminin bugünkü anlayışla gelişebilmesi, uzun vadede gerçekleşti. Yani, bu süreçte çeşitli aşamalardan geçtikten sonra söz konusu oldu. Başlangıç aşamasında personel yönetimi çalışanlar hakkında kayıt tutma eylemi olarak görülüyordu. Bu eylemleri örneklere pekiştirelim. Örneğin personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta kesintileri, muhasebe kayıtları ile aldığı izinler, raporlu olduğu gün sayısı, İşe devam etme durumu gibi. Aynı zamanda geç kalma gibi ücret ve diğer ödemelere etkisi de dâhil. Kısaca personel yönetimi, bu saydıklarımızda kayıt tutmaktan öteye gitmiyordu. Bu anlamdaki anlayış, personeli bir maliyet unsuru olarak inceliyordu. Oysaki çağdaş anlayış insan kaynağını bir maliyet unsuru olarak görmez. Uzun lafın kısası değişen ve gelişen evrensel şartlara işletmenin adapte olunabilmesi için gereken tek bir şey var. İnsan faktörü! İnsan, en hareketli kaynaktır. Bu felsefeyle değerlendirildiğinde insan kaynakları yönetiminin vatandaşa bakış açısı daha bütüncül ve sistematiktir. Bazı bilim insanları “personel” kavramıyla “insan kaynakları” kavramını eş anlamlı olarak ifade eder. Diğerleri ise daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşır. Aslında bu kavramlar arasında çok büyük anlam farkı bulunmamasına rağmen, işletmede yerine getirilen fonksiyonlar yönünden incelenir. Ve incelemeler sonunda bazı farklılıkların bulunduğu ileri sürülür.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Nelerdir?

Şimdi de İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Nelerdir? maddeler halinde görelim.

 

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan kaynakları planlaması, aynı zamanda insan kaynakları yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bunun beraberinde bu kavram da kadrolama süreci içinde bulunur. Nitekim genel şirket planlarının önemli bir bölümü olarak kabul edilir. Kadrolama süreci işletmenin her kademesindeki pozisyonlara insan gücü akışıyla adapte edilir. Birtakım alt süreçleri de kapsayan kadrolama sürecinin ilk adımından da bahsetmeden olmaz. Bu süreçte ilk adım, meydana gelen insan gücü veya beşeri kaynakların planlamasıdır. Aynı zamanda şu andaki ve gelecekteki insan gücü gereksiniminin analizinin ortaya koyulması da dâhil. Planlama her konuda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de ana adımdır. Faaliyete başlamadan önce yapılacak işin amacı, nasıl yapılacağı, izlenecek süreçler ve karşılaşılabilecek problemler genel hatlarıyla değerlendirilir. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirme amacıyla insan kaynağını en etkin nasıl kullanırım? sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. Bu aşamada size şunu söyleyebilirim. İnsan kaynakları yönetimi iyi yapılanmış bir planlama sürecine gereksinim duyar. İşletmenin sahip olduğu insan kaynaklarının en akılcı bir şekilde kullanması amaçlanır. Günümüzde ve gelecekteki insan gücü kaynağını nicelik ve nitelik açısından kararlaştırmayı amaç edinen öngörüye de insan kaynakları planlaması denir. Bu noktada kendini geliştirmek isteyen kişiler İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimine katılabilir. Eğitim sonunda aklınızda soru işareti kalmayacak. Aynı zamanda bu alana dair oldukça donanımlı bir hâle geleceksiniz.

 

İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi

İnsan kaynakları yönetiminin ana fonksiyonlarından biri personel seçme ve yerleştirmedir. Bir şirkete yön veren ve onu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli öge kuşkusuz ki insandır. Mevcut ögenin, şirketin gerçek ihtiyacını karşılayacak seviyede ve kabiliyette olması gerekir. Aynı zamanda bunlar arasında en faydalı olanları seçilmelidir. Bir şirketin başarısı veya başarısızlığında görev alan en önemli unsurun insan gücü olduğunu vurguladık. Başka bir deyişle entelektüel sermaye. Bundan dolayı bu sermayenin en doğru kaynaklardan, en rasyonel biçimde araştırılıp seçilmesi gerekir. Yapılan çalışmalardan örnek verelim. Gelişmiş ve başarıya ulaşmış şirketlerin en belirgin özelliklerinin çok iyi bir insan kaynağı alt yapısına sahip oldukları belirtilmiş. Üstelik sadece bu da değil! Bu kaynağı da devamlı geliştirdikleri gözlemlenmiş. Bu da insan kaynakları yönetiminin başarısını ortaya koyuyor. Bu anlatımdan şu neticeye varmak mümkün. Bir işletmedeki çalışan sirkülasyonundan bahsedelim. Sirkülasyondan kastım işe giren, işten çıkartılan kişi sayısı gibi. Bu kavramların yoğun olması o işletmede insan kaynakları uygulamalarının yetersiz olduğunu gösterir. Aynı zamanda çalışan memnuniyetsizliği, stres, çatışma gibi problemlerin var olduğunu da belirtir. Bu sebeple personel seçim süreci, şirketlerin ve yöneticilerin üzerinde önemle durmaları, atlamamaları gereken bir etmendir. Çoğu şirket sahipleri işletmesine verimli çalışabilecek personel almak ister. Ya da şirketinin geleceğini düşünüyorsa bu böyle olmalı. Endişelenmeyin. Siz de bu konuda A’dan Z’ye her şeyi öğrenmek istiyorsanız Personel Seçme ve Yerleştirme Eğitimini alabilirsiniz. Yukarıda saydığımız onca olumsuzluklara fırsat vermemek için bu eğitim sizler için oldukça faydalı olacak.

 

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme, daha önce belirlenen performans ölçüleri ve standartlarına göre alım yapar. Bu alanda kişilerin veya kuruluşun belli bir dönemdeki var olan performans düzeyleri araştırılır. Ve gelecekteki potansiyellerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır. Performans değerlendirmenin temel bir amacı vardır. Önceden tespit edilen standartlar ve kriter çizgisinde verimliliği artırmak! Bu aşamada tespit edilen kriter ve standartları oluşturamayan çalışanlar da olabiliyor. Bunun için de eğitime gereksinim duydukları alan veya alanları ortaya çıkarmak bir diğer görevdir. Bununla beraber organizasyonel açıdan beklenen amaç ve verimlilik performansın en yüksek düzeye çıkartılmasıdır. Performans Yönetim Sistemi, işi yapan personelin başarısını ya da işteki başarısızlığını değerlendirir. Kısaca personelin yetkinliği gözlemlenir. Eğer siz de doğru bir gözlem yapmak istiyorsanız Performans Yönetim Sistemi Eğitimini almalısınız! Bu sayede şirket bünyesindeki çalışanların verimliliğini ölçebilirsiniz.

 

Kariyer Yönetimi

Günümüz modern yönetim anlayışını ele alalım. İşletmeler, insan kaynaklarından faydalanabilmek için kariyer geliştirme programlarına yer veriyor. Gerek işletmelerin etkinliği, gerekse personelin iş tatmininin oluşturulması lazım. Bu aşamada kariyer geliştirme sisteminin kariyer planlama ve kariyer yönetimi olmak üzere iki alt basamağı bulunuyor. Her çalışanın amacı işinde ilerlemek, daha üst pozisyonlara gelmektir. Ancak bu, sanıldığı kadar kolay değil. Mesleki basamaklarda yukarı doğru çıkmak zorlu bir süreçtir. Öncelikle kişilik özellikleri, zihinsel yetenekleri, bireyin aldığı eğitim, kendini geliştirme düzeyi bu ilerlemede etkin rol oynuyor. Bireyin çalışma yaşamında ve mesleki yükselmesinin aşamalı olabilmesi gerekir. Bu süreç de kariyer yönetimini ilgilendirir. Hatta size kariyer yönetimini en basit ifade ile özetleyeyim. Kariyer yönetimi, çalışanların iş yaşamına ilişkin planlar yapmasıdır. Meslek yaşamını planlamak, bireyin yaşamı ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla da iş, bireyin yaşamının önemli bir bölümünü kapsar. Bu kısmın bir süreç olarak yönetimi, hedefleri gerçekleştirme açısından oldukça önemlidir.

 

Koruma İşlevi (İş Güvenliği ve Personel Sağlığı)

Koruma işlevi birbirinden çeşitli kavramları içinde barındırır. Örneğin işçi sağlığı, çalışma güvenliği, işçinin sağlık ve emniyetinin sağlanması gibi. Buna iş yeri sınırları ve iş dolayısıyla meydana gelen tehlikeler karşısında korunma da dâhil. Fakat zaman içinde bu tanımın yetersiz olduğu görülmüş. Özellikle yaşama çevresinde de beslenme ve ulaşım emniyeti etkili olmuş. Böylelikle çalışanın korunmasının gerektiği öne sürülmeye başlanmış. Aynı zamanda farklı kavramlar da gün yüzüne çıkmış. Örneğin çevrenin korunması, sağlıklı bir konutta yaşama hakkı, ilk yardım ve sosyal güvenlik, kentleşme gibi. Bu saydığımız kavramlar, işçi sağlığı ve çalışma güvenliği konusuyla ilişkilendirilmiştir. Bu konuda detaylı bir bilgi edinip CV’nizi donanımlı bir hâle getirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini inceleyebilirsiniz.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi alanına dair çoğu şeyi konuştuk. Sıra geldi İnsan Kaynakları YönetimiSertifikası nedir? Sorusuna. Öyleyse hep birlikte öğrenelim.

Biliyorsunuz. Bu alanda birçok farklı eğitim platformları eğitim veriyor. İnce eleyip sık dokumak özellikle bu eğitim için oldukça önemli. Bu noktada sizin için en iyi olan enstitüyü bulmalısınız. Ayrıca kendinize yapacağınız en büyük yatırımı doğru bir platformdan seçmelisiniz. Geleceğinizi inşa edecek bu eğitimi güven standartları içerisinde edinmek en doğal hakkınız. Dediğim gibi. Oldukça detaylı bir inceleme gerçekleştirmek zorundasınız. Gerekli analiz ve araştırmaları yapmak sizi zorlayabilir. Ya da şöyle yapalım. Siz yorulmayın! Biz sizlere hem kalite standartları oldukça yüksek hem de verim alabileceğiniz bir platform önerelim. Bununla birlikte tecrübeli akademik kadroyla çalışan ve dersleri keyifli geçen bir yerden bahsedelim. Tecrübeli, kaliteli ve güvenli bir Enstitü arayışında olabilirsiniz. Çok normal. Peki, yukarıda saydığımız onca şeyi karşılayan bir Enstitü var mı? Tabii ki var! Boğaziçi Enstitüsü! Neden mi?  Çünkü Boğaziçi Enstitüsü size en iyi eğitimi verecek olan enstitüdür. Burada sizin geleceğiniz bizim önceliğimizdir. Bu sebeple de eğitmenlerimiz, katılımcıların geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Dolayısıyla da eğitimde alacağınız dersler oldukça verimli ve keyifli geçer. Derslerden aldığınız verimi iş hayatınızda da kullanabilme fırsatı edinirsiniz. Üstelik bu alana dair bilgili olduğunuzu aldığınız sertifikalarla belli edersiniz. Eğitimde öğrendiğiniz bilgileri yaşantınızla da bağdaştırma fırsatı edinirsiniz. Bu eğitim, sizin kişisel gelişiminizi zirveye taşıyacak! Bu sayede iş hayatınızda bir üst kademeye çıkabileceksiniz. Aynı zamanda aldığınız eğitimi CV’nizde belirterek rakiplerinizin önüne geçeceksiniz. Bununla beraber İnsan Kaynakları YönetimiEğitimine dair her şeyi öğrenebilirsiniz! Az önce de belirttim. Boğaziçi Enstitüsünün verdiği sertifikalar sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkarır. Neden mi? Çünkü Boğaziçi Enstitüsü uluslararası akredite olan İngilizce sertifika vermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sonunda alacağınız sertifikalar şunlardır;

 1. Boğaziçi Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi bitirme sertifikası
 2. Üniversite onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi belgesi
 3. Uluslararası akredite olan İngilizce İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi belgesi alacaksınız.

Bu aşamada aldığınız sertifikaların kişisel gelişiminizdeki yeri oldukça yüksek. Sizin gelişiminize bu denli etkisi olacak bu eğitimi edinmek istiyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Bunun için de Boğaziçi Enstitüsü online eğitim platformunu ziyaret edebilirsiniz. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı hakkında inceleme yapabilirsiniz. Bu eğitimin yanında gelişiminizi zirveye taşıyacak olan diğer eğitimlerin listesini de sizler için aşağıda paylaşacağım. Dilerseniz yazıların üzerine tıklayarak istediğiniz eğitimin sayfasına ulaşabilirsiniz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?